HAB PERKONGSIAN DATA KERAJAAN MALAYSIA (MyGDX)

atau Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dibangunkan untuk meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan Kerajaan dengan mengurangkan masa memproses, mengisi dan mengesahkan data. Data dirujuk terus dari sumber asal yang sahih.

Log Masuk / Daftar

Mengenai MyGDX

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan broker data (data brokerage) bagi data yang sering dirujuk oleh agensi yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsikan merentas agensi dengan lebih efisien. Secara tidak langsung agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.

 

 

MUDAH

Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna.

 

SAHIH

Data dari sumber asal yang sahih (Single Source of Truth).

 

PEMBOLEH DAYA

Kelancaran integrasi data dari pelbagai sumber.

 

PEMANGKIN

Sistem penyampaian perkhidmatan yang menyeluruh dan terangkum.

Katalog Servis/API

Pengumuman

Soalan Lazim

MyGDX adalah platform perkongsian maklumat yang menyediakan perkhidmatan broker data (data brokerage) bagi maklumat yang sering dirujuk oleh agensi yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsikan merentasi agensi dengan lebih efisien. MyGDX berupaya mengurangkan pertindihan pembangunan dan kos penyelengaraan infrastruktur di agensi. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.
Antara misi utama MyGDX adalah untuk:
(i) Melaksanakan perkongsian data antara agensi kerajaan melalui infrastruktur yang telah diselaraskan secara terurus.
(ii) Menyediakan infrastruktur ICT kerajaan berpusat bagi menggalakkan perkongsian data dan menjimatkan kos.
(iii) Mengoptimumkan sumber untuk memacu sektor awam ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih berhemat dan seterusnya,
(iv) Meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan kerajaan untuk rakyat
Faedah-faedah yang boleh diperoleh apabila menggunakan MyGDX ialah:
(i) Pengintegrasian data dari pelbagai sumber.
(ii) Data dari sumber yang sahih.
(iii) Menyelaras dan menyepadukan data.
(iv) Memudahkan capaian data bagi tujuan perancangan agensi.
(v) Memudahkan analisis data, dan
(vi) Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna.
(i) Memudahkan perkongsian data serta mewujudkan penyelarasan antara agensi kerajaan.
(ii) Memastikan maklumat yang dikongsi adalah tepat, terkini dan konsisten daripada satu sumber yang sahih (single source of truth).
(iii) Pemboleh daya integrasi secara seamless untuk mengurangkan pertindihan pembangunan, pengoperasian dan penyenggaraan platform perkongsian data.
(iv) Meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan Kerajaan dengan pengurangan masa capaian dan pemprosesan data.
Platform perkongsian data ini beroperasi melalui portal atau integrasi sistem Service to Service (S2S).
MyGDX menawarkan platform perkongsian data yang memudahkan agensi untuk berkongsi dan mencapai data dari agensi lain.
Data terperingkat yang boleh dikongsi melalui oleh MyGDX adalah data terbuka, terhad dan sulit. Tiada data rahsia yang akan dikongsi dalam MyGDX.
Pentadbir Agensi Pengguna haruslah mendaftar masuk menggunakan ID (No. MyKad) yang telah didaftarkan dan memilih servis yang dikehendaki untuk dilanggan (berserta surat permohonan rasmi). Pelulus Agensi Pengguna perlu meluluskan permohonan ini. Setelah kelulusan, ianya akan diproses oleh Agensi Pembekal data sebelum kelulusan diberikan oleh agensi tersebut.
Terdapat 3 jenis kaedah iaitu :

a) Registri / API di Agensi Pembekal

Agensi membangunkan API untuk berkongsi data kepada MyGDX dan data kekal di agensi. Pasukan MyGDX akan membangunkan semula API di MyGDX untuk membekalkan data tersebut kepada agensi lain.

b) Registri di MyGDX

Agensi memberi kebenaran kepada MyGDX untuk membangunkan API di MyGDX dengan memberi akses terus ke data agensi dan data kekal di agensi.

c) Repositori di MyGDX

Agensi memberi kebenaran untuk replikasi data agensi dan disepadukan di MyGDX. Pasukan MyGDX akan membangunkan API berdasarkan repositori ini. Agensi dan pasukan MyGDX perlu memastikan data di repositori sentiasa dikemas kini.
Setelah Agensi Pengguna memohon langganan servis, Agensi Pembekal akan memproses permohonan tersebut. Agensi Pembekal akan memohon kelulusan kepada kuasa melulus seperti Jawatankuasa Pemandu / Teknikal ICT agensi. Setelah kelulusan diperoleh, Pelulus Agensi perlu meluluskan permohonan ini dalam portal MyGDX. Permohonan langganan hanya perlu sekali bagi setiap servis untuk agensi yang sama.
Setelah langganan servis diluluskan, Pentadbir Agensi boleh memohon data. Terdapat dua (2) jenis iaitu semakan di Portal MyGDX dan Servis-ke-Servis. Jika permohonan melalui semakan portal, Pentadbir boleh memasukan terus data input yang diperlukan. Jika permohonan secara Servis-ke-Servis, maklumat tambahan seperti IP Server & port serta nama aplikasi diperlukan .
Setelah permohonan data, MyGDX akan memberikan URL web servis berserta Auth Code dan Auth Key yang dijana khusus untuk IP Server berkenaan. Maklumat ini juga akan diemel kepada Pentadbir Agensi pengguna tadi. Pihak agensi boleh menggunakan web service ini dalam semua coding sistem aplikasi di IP server tadi.
Pentadbir agensi boleh memohon data baharu melalui Portal MyGDX (muat naik surat permohonan rasmi) dengan mencadangkan nama servis baharu dan semua nama medan (parameter) diperlukan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi permohonan data.
Pentadbir MyGDX akan menyemak nama servis dan surat permohonan rasmi bagi menentukan agensi pemilik data. Permohonan ini akan disalurkan kepada Pentadbir Agensi pembekal untuk diproses. Sekiranya agensi pembekal bersetuju, web servis akan dibangunkan dan diuji integrasi bersama pasukan MyGDX. Setelah pengujian, servis ini akan didaftarkan dalam Katalog Servis/Data MyGDX dan boleh dimohon oleh agensi lain.
Pada masa kini, pengguna MyGDX adalah pegawai agensi kerajaan yang berdaftar dengan MyGDX yang terdiri dari agensi persekutuan, negeri, kerajaan tempatan dan badan berkanun. Agensi kerajaan merupakan sesebuah organisasi yang meliputi pelbagai sektor seperti awam, badan berkanun dan institusi kerajaan yang lain, yang mana ianya mempunyai kepentingan yang kukuh untuk melanggan dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX.
Anda perlu mendaftar di portal ini dengan klik di LOG MASUK / DAFTAR .
Kemudian klik di Daftar Akaun dan mengisi semua maklumat berkaitan.
Jika anda Pengguna, sila muat naik Kad Pekerja sebagai dokumen sokongan. Sekiranya anda dilantik sebagai Pentadbir Agensi atau Pelulus Agensi, sila muat naik surat rasmi agensi sebagai dokumen sokongan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi agensi. Anda akan menerima pengesahan e-mel pendaftaran pengguna setelah Pentadbir MyGDX meluluskan pendaftaran anda.
Pentadbir Agensi merujuk kepada pegawai yang dilantik sebagai Pentadbir bagi pihak agensi dengan peranan dan tanggungjawab berikut:
(i) Menyemak dan meluluskan permohonan pendaftaran pengguna MyGDX dari agensi masing-masing.
(ii) Mengemas kini dan memastikan senarai pengguna MyGDX dari agensi adalah yang terkini.
(iii) Membatalkan akses pengguna yang telah bertukar agensi atau berhenti dari perkhidmatan.
(iv) Menapis dan menyemak permohonan langganan data yang dibuat oleh pengguna agensi mereka melalui Portal MyGDX, and
(v) Memastikan langganan data berjalan lancar dan tidak melanggar terma dan syarat penggunaan data.
Agensi Pembekal mempunyai tambahan peranan dan tanggungjawab iaitu:
(i) Menapis dan menyemak permohonan langganan data yang dibekalkan oleh agensi mereka melalui Portal MyGDX;
(ii) Mengemas kini terma dan syarat penggunaan data di Portal MyGDX;
(iii) Menapis dan menyemak sebarang permohonan data baharu yang dihantar melalui Portal MyGDX; dan
(iv) Menyelaras penyediaan servis data baharu.
Pentadbir MyGDX merujuk kepada pegawai yang dilantik oleh MAMPU untuk mentadbir portal MyGDX dengan peranan dan tanggungjawab berikut:
(i) Menyemak dan meluluskan permohonan pendaftaran Pentadbir Agensi di Portal MyGDX;.
(ii) Mengemas kini senarai agensi pengguna di Portal MyGDX.
(iii) Menyemak dan meluluskan pendaftaran pengguna dari agensi yang belum mempunyai Pentadbir Agensi.
(iv) Memudah cara permohonan langganan data yang disenaraikan dalam Katalog Servis di Portal MyGDX.
(v) Memantau dan memastikan langganan data berjalan lancar dan tidak melanggar kontrak penggunaan data.
(vi) Mengemas kini kontrak penggunaan data di Portal MyGDX.
(vii) Menyemak permohonan data baharu dan menentukan agensi yang perlu membekalkan data.
(viii) Memaklumkan Pentadbir Agensi Pembekal berkenaan mengenai permohonan data baharu.
(ix) Menyelaras penyediaan servis data baharu dan mengemas kini Katalog Servis di Portal MyGDX.
(x) Menyelaras tindakan pemulihan sekiranya berlaku sebarang masalah teknikal, dan
(xi) Memantau trafik data MyGDX, membuat pelaporan pemantauan dan mencadangkan sebarang penambahbaikan sekiranya perlu.
Pelulus merujuk kepada pegawai yang diberikan kuasa oleh MAMPU untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab iaitu:
(i) Meluluskan pendaftaran servis baharu dalam Katalog Servis;
(ii) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan mengadakan dokumen SOP baharu di Portal MyGDX;
(iii) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan meminda dokumen SOP sedia ada di Portal MyGDX; dan
(iv) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan memansuhkan dokumen SOP di Portal MyGDX.
Pelulus di Agensi Pembekal pula merujuk kepada pegawai yang diberikan kuasa untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab bagi menyemak dan menentukan kelulusan permohonan langganan data baharu untuk dibekalkan oleh agensi mereka.
Setiap agensi perlu mendaftarkan sekurang-kurangnya dua (2) pengguna yang mempunyai peranan sebagai Pelulus dan Pentadbir Agensi.