PLATFORM PERKONGSIAN DATA KERAJAAN MALAYSIA (MyGDX)

atau Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dibangunkan untuk meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan Kerajaan dengan mengurangkan masa memproses, mengisi dan mengesahkan data. Data dirujuk terus dari sumber asal yang sahih.

Log Masuk / Daftar

Mengenai MyGDX

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan integrasi data merentas agensi bagi memudahkan penyediaan perkhidmatan online End to End (E2E). Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsikan dengan lebih efisien. Secara tidak langsung, agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.

 

 

MUDAH

Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna.

 

SAHIH

Data dari sumber asal yang sahih (Single Source of Truth).

 

PEMBOLEH DAYA

Kelancaran integrasi data dari pelbagai sumber.

 

PEMANGKIN

Sistem penyampaian perkhidmatan yang menyeluruh dan terangkum.

Katalog Servis/API

Pengumuman

Soalan Lazim

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan integrasi data merentas agensi bagi memudahkan penyediaan perkhidmatan online End to End (E2E). Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsikan dengan lebih efisien. MyGDX berupaya mengurangkan pertindihan pembangunan dan kos penyelengaraan infrastruktur di agensi. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.
Antara misi utama MyGDX adalah untuk:
(i) Melaksanakan perkongsian data antara agensi kerajaan melalui infrastruktur yang telah diselaraskan secara terurus;
(ii) Menyediakan infrastruktur ICT kerajaan berpusat bagi menggalakkan perkongsian data dan menjimatkan kos;
(iii) Mengoptimumkan sumber untuk memacu sektor awam ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih berhemat; dan
(iv) Meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan kerajaan untuk rakyat.
Faedah-faedah yang boleh diperoleh apabila menggunakan MyGDX ialah:
(i) Pengintegrasian data dari pelbagai sumber;
(ii) Data dari sumber yang sahih;
(iii) Menyelaras dan menyepadukan data;
(iv) Memudahkan capaian data bagi tujuan perancangan agensi;
(v) Memudahkan analisis data; dan
(vi) Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna.
(i) Memudahkan perkongsian data serta mewujudkan penyelarasan antara agensi kerajaan;
(ii) Memastikan maklumat yang dikongsi adalah tepat, terkini dan konsisten daripada satu sumber yang sahih (single source of truth);
(iii) Pemboleh daya integrasi secara seamless untuk mengurangkan pertindihan pembangunan, pengoperasian dan penyenggaraan platform perkongsian data; dan
(iv) Meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan Kerajaan dengan pengurangan masa capaian dan pemprosesan data.
Platform perkongsian data ini beroperasi melalui portal atau integrasi Sistem-ke-Servis (S2S).
Ketua Agensi perlu menghantar surat permohonan secara rasmi kepada Ketua Pengarah MAMPU dengan menyatakan hasrat untuk menyertai ekosistem perkongsian data melalui MyGDX dalam merealisasikan usaha meningkatkan prestasi sistem dan penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi permohonan menyertai platform perkongsian data.
MyGDX menawarkan platform perkongsian data yang memudahkan agensi untuk berkongsi dan mencapai data dari agensi lain.
Data terperingkat yang boleh dikongsi melalui oleh MyGDX adalah data terbuka, terhad dan sulit. Data rahsia masih belum dikongsi dalam MyGDX.
UUIDType yang boleh digunakan untuk login MyGDX adalah NRIC (menggunakan 12 digit nombor MyKad tanpa sempang), UID (menggunakan user id), EMAIL (menggunakan alamat e-mel), PASSPORT (menggunakan nombor passport) dan OTHERS (menggunakan id pengguna yang lain).
Pentadbir Agensi (dengan Sijil MyGPKI) haruslah mendaftar masuk menggunakan ID (No. MyKad) yang telah didaftarkan dan memilih servis yang dikehendaki untuk dilanggan (berserta surat permohonan rasmi). Pelulus Agensi Pengguna perlu meluluskan permohonan ini. Setelah kelulusan, ia akan diproses oleh Agensi Pembekal data sebelum kelulusan diberikan oleh agensi tersebut.
Setelah Agensi Pengguna memohon langganan servis, Agensi Pembekal akan memproses permohonan tersebut. Agensi Pembekal akan memohon kelulusan kepada kuasa melulus seperti Jawatankuasa Pemandu/Teknikal ICT agensi. Setelah kelulusan diperoleh, Pelulus Agensi perlu meluluskan permohonan ini dalam portal MyGDX. Permohonan langganan hanya perlu sekali bagi setiap servis untuk agensi yang sama.
Setelah langganan servis diluluskan, Pentadbir Agensi boleh memohon data. Terdapat dua jenis iaitu semakan di Portal MyGDX dan Sistem-ke-Servis (S2S). Jika permohonan melalui semakan portal, Pentadbir boleh memasukan terus data input yang diperlukan. Jika permohonan secara Sistem-ke-Servis (S2S), maklumat tambahan seperti IP server dan port serta nama aplikasi diperlukan.
Terdapat tiga jenis kaedah iaitu:

(i) Registri/API di Agensi Pembekal
Agensi membangunkan API untuk berkongsi data kepada MyGDX dan data kekal di agensi. Pasukan MyGDX akan membangunkan semula API di MyGDX untuk membekalkan data tersebut kepada agensi lain.

(ii) Registri di MyGDX
Agensi memberi kebenaran kepada MyGDX untuk membangunkan API di MyGDX dengan memberi akses terus ke data agensi dan data kekal di agensi.

(iii) Repositori di MyGDX
Agensi memberi kebenaran untuk replikasi data agensi dan disepadukan di MyGDX. Pasukan MyGDX akan membangunkan API berdasarkan repositori ini. Agensi dan pasukan MyGDX perlu memastikan data di repositori sentiasa dikemas kini.
Setelah permohonan data, MyGDX akan memberikan URL web servis berserta Auth Code dan Auth Key yang dijana khusus untuk IP server berkenaan. Maklumat ini juga akan die-mel kepada Pentadbir Agensi pengguna tadi. Pihak agensi boleh menggunakan web servis ini dalam semua coding sistem aplikasi di IP server tadi.
Pentadbir Agensi boleh memohon data baharu melalui Portal MyGDX dengan mencadangkan nama servis baharu dan semua nama medan (parameter) diperlukan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi permohonan data.
Pentadbir MyGDX akan menyemak nama servis dan surat permohonan rasmi bagi menentukan agensi pemilik data. Permohonan ini akan disalurkan kepada Pentadbir Agensi pembekal untuk diproses. Sekiranya agensi pembekal bersetuju, web servis akan dibangunkan dan diuji integrasi bersama pasukan MyGDX. Setelah pengujian, servis ini akan didaftarkan dalam Katalog Servis/Data MyGDX dan boleh dimohon oleh agensi lain.
YA. Pasukan MyGDX boleh memberikan latihan pembangunan API melalui 'Simple REST API using PHP' selama tiga hari. Elaun penceramah/fasilitator dikenakan kepada agensi penganjur. Cadangan Jadual Kursus.
Semua API yang disediakan oleh MyGDX akan dipaparkan dalam katalog untuk makluman semua agensi. Agensi boleh memohon API tersebut sekiranya berkaitan namun ia tertakluk pada kelulusan Agensi Pembekal Data.
Akronim/nama sistem yang diguna pakai mestilah seragam semasa pendaftaran Sistem-ke-Servis (S2S).
Untuk API data terbuka yang baharu (terbitan 2021), beberapa maklumat tambahan perlu dimasukkan dalam coding seperti berikut bagi tujuan pengesahan:

{
"agency_id" : "",
"appCode" : " ",
"req_user_uuid" : " ",
"req_user_uuid_type" : " ",
"s":"02"
}

“agency_id” dan “appCode” adalah sama seperti diberikan.

“req_user_uuid” merujuk kepada username yang digunakan dalam sistem agensi.

"req_user_uuid_type" merujuk kepada UUIDType yang boleh digunakan untuk login MyGDX adalah NRIC (menggunakan 12 digit nombor MyKad tanpa sempang), UID (menggunakan user id), EMAIL (menggunakan alamat e-mel), PASSPORT (menggunakan nombor passport) dan OTHERS (menggunakan id pengguna yang lain).

“s” digunakan pada API jenis carian seperti Carian Poskod (https://mygdx.malaysia.gov.my/v2/katalog_info.php?id=182) dan Carian Daerah (https://mygdx.malaysia.gov.my/v2/katalog_info.php?id=188).
Pada masa kini, pengguna MyGDX adalah pegawai agensi kerajaan yang berdaftar dengan MyGDX yang terdiri dari agensi persekutuan, negeri, kerajaan tempatan dan badan berkanun. Agensi kerajaan merupakan sesebuah organisasi yang meliputi pelbagai sektor seperti awam, badan berkanun dan institusi kerajaan yang lain, yang mana ia mempunyai kepentingan yang kukuh untuk melanggan dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX.
Anda perlu mendaftar di portal ini dengan klik di LOG MASUK/DAFTAR.
Kemudian klik di Daftar Akaun dan mengisi semua maklumat berkaitan.
Jika anda Pengguna, sila muat naik Kad Staf sebagai dokumen sokongan. Sekiranya anda dilantik sebagai Pentadbir Agensi atau Pelulus Agensi, sila muat naik surat rasmi agensi sebagai dokumen sokongan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi agensi. Anda akan menerima pengesahan e-mel pendaftaran pengguna setelah Pentadbir MyGDX meluluskan pendaftaran anda. Klik di sini untuk Panduan Daftar Pengguna. Pengguna digalakkan menggunakan browser Mozilla Firefox bagi tujuan permohonan pendaftaran. Saiz dokumen sokongan yang dibenarkan untuk dimuat naik adalah maksimum 2MB. Format dokumen yang dibenarkan adalah PDF, JPEG, JPG, dan PNG.
Pentadbir Agensi merujuk kepada pegawai yang dilantik sebagai Pentadbir bagi pihak agensi dengan peranan dan tanggungjawab berikut:
(i) Menyemak dan meluluskan permohonan pendaftaran pengguna MyGDX dari agensi masing-masing;
(ii) Mengemas kini dan memastikan senarai pengguna MyGDX dari agensi adalah yang terkini;
(iii) Membatalkan akses pengguna yang telah bertukar agensi atau berhenti dari perkhidmatan;
(iv) Menapis dan menyemak permohonan langganan data yang dibuat oleh pengguna agensi mereka melalui Portal MyGDX; dan
(v) Memastikan langganan data berjalan lancar dan tidak melanggar terma dan syarat penggunaan data.
Agensi Pembekal mempunyai tambahan peranan dan tanggungjawab iaitu:
(i) Menapis dan menyemak permohonan langganan data yang dibekalkan oleh agensi mereka melalui Portal MyGDX;
(ii) Mengemas kini terma dan syarat penggunaan data di Portal MyGDX;
(iii) Menapis dan menyemak sebarang permohonan data baharu yang dihantar melalui Portal MyGDX; dan
(iv) Menyelaras penyediaan servis data baharu.
Pentadbir MyGDX merujuk kepada pegawai yang dilantik oleh MAMPU untuk mentadbir portal MyGDX dengan peranan dan tanggungjawab berikut:
(i) Menyemak dan meluluskan permohonan pendaftaran Pentadbir Agensi di Portal MyGDX;
(ii) Mengemas kini senarai agensi pengguna di Portal MyGDX;
(iii) Menyemak dan meluluskan pendaftaran pengguna dari agensi yang belum mempunyai Pentadbir Agensi;
(iv) Memudah cara permohonan langganan data yang disenaraikan dalam Katalog Servis di Portal MyGDX;
(v) Memantau dan memastikan langganan data berjalan lancar dan tidak melanggar kontrak penggunaan data;
(vi) Mengemas kini kontrak penggunaan data di Portal MyGDX;
(vii) Menyemak permohonan data baharu dan menentukan agensi yang perlu membekalkan data;
(viii) Memaklumkan Pentadbir Agensi Pembekal berkenaan mengenai permohonan data baharu;
(ix) Menyelaras penyediaan servis data baharu dan mengemas kini Katalog Servis di Portal MyGDX;
(x) Menyelaras tindakan pemulihan sekiranya berlaku sebarang masalah teknikal; dan
(xi) Memantau trafik data MyGDX, membuat pelaporan pemantauan dan mencadangkan sebarang penambahbaikan sekiranya perlu.
Pelulus merujuk kepada pegawai yang diberikan kuasa oleh MAMPU untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab iaitu:
(i) Meluluskan pendaftaran servis baharu dalam Katalog Servis;
(ii) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan mengadakan dokumen SOP baharu di Portal MyGDX;
(iii) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan meminda dokumen SOP sedia ada di Portal MyGDX; dan
(iv) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan memansuhkan dokumen SOP di Portal MyGDX.
Pelulus di Agensi Pembekal pula merujuk kepada pegawai yang diberikan kuasa untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab bagi menyemak dan menentukan kelulusan permohonan langganan data baharu untuk dibekalkan oleh agensi mereka.
Setiap agensi perlu mendaftarkan sekurang-kurangnya dua pengguna yang mempunyai peranan sebagai Pelulus dan Pentadbir Agensi.
Pentadbir Agensi perlu menukar status akaun pengguna ini kepada TIDAK AKTIF dengan serta merta.
Pentadbir Agensi perlu menukar status akaun pengguna ini kepada TIDAK AKTIF.
Semasa pendaftaran pengguna, no. MyKad, alamat e-mel dan agensi pengguna akan disahkan dengan data dalam HRMIS.
TIDAK. Hanya seorang pentadbir agensi yang dibekalkan dengan Sijil MyGPKI boleh memohon Langganan Integrasi data melalui MyGDX. Pasukan projek lain perlu memohon melalui pentadbir agensi masing-masing.
Jika terdapat perubahan pada domain e-mel kementerian/jabatan, pentadbir agensi/pelulus agensi perlu mengemas kini e-mel terkini dalam HRMIS. Setelah mendapat pengesahan dari Pentadbir HRMIS, log masuk Sistem MyGDX dan seterusnya mengemas kini e-mel di PROFIL > KEMAS KINI PROFIL DARI HRMIS.
Sesebuah organisasi yang meliputi pelbagai sektor seperti awam, badan berkanun kerajaan, swasta dan institusi bukan kerajaan yang lain yang mana ia mempunyai kepentingan yang kukuh untuk melanggan dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. Agensi sektor awam dan badan berkanun kerajaan merujuk kepada senarai agensi yang didaftarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Agensi swasta merujuk kepada pendaftaran syarikat di SSM.
Agensi Kerajaan merujuk kepada Kementerian/Jabatan/Agensi dalam sektor awam.
Agensi yang membekalkan data dan memberi kebenaran kepada agensi lain untuk menggunakan data tersebut.
Agensi Pengguna merujuk kepada mana-mana agensi Kerajaan yang menggunakan data yang telah dibekalkan di MyGDX.
API atau "Application Programming Interface" merupakan satu set pengaturcaraan yang membolehkan satu aplikasi berhubung dengan aplikasi lain walaupun berada di pelayan dan rangkaian berbeza.
Servis get laluan (gateway service) dalam sistem MyGDX bagi mengendalikan permohonan data dari agensi. Data Broker berfungsi sebagai penghubung di antara pengguna dan data yang terletak dalam Registri/Repositori.
Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) didefinisikan sebagai keterangan mengenai sesuatu data yang standard merangkumi nama elemen data, alias (nama lain elemen data), keterangan ringkas data, saiz elemen data, jenis medan dan rasional bagi elemen data. Ia juga menetapkan standard kod data bagi elemen tertentu untuk diguna pakai oleh semua agensi Sektor Awam. Maklumat lanjut rujuk web http://sddsa.mampu.gov.my/.
Katalog Servis terletak dalam Portal MyGDX, menyenaraikan servis atau data yang boleh dimohon oleh pengguna MyGDX.
Master Data Management ialah komponen yang mengurus dan menyelaras data dalam aplikasi MyGDX.
MyGDX ialah Malaysian Goverment Data Exchange iaitu platform perkongsian data Kerajaan yang menyediakan perkhidmatan integrasi data merentas agensi.
Parameter atau medan data yang dibekalkan bagi sesuatu servis data.
Registri ialah direktori rujukan kepada data yang sering (common) digunakan oleh agensi sektor awam. Data kekal berada di Agensi Pembekal.
Repositori merujuk kepada pangkalan data yang menyimpan data yang sering (common) digunakan oleh pelbagai agensi sektor awam. Data disimpan dalam MyGDX.
Server portal dan hab bagi MyGDX telah dilengkapi dengan Lapisan Soket Selamat [Secure Socket Layer (SSL)] iaitu protokol rangkaian yang menguruskan pensahihan pelayan dan pengguna.
YA. Ujian rangkaian, capaian data dan keselamatan rangkaian perlu dilaksanakan sebelum data dimasukkan ke dalam katalog.
Semua server agensi yang akses ke MyGDX perlu dilengkapi dengan Lapisan Soket Selamat [Secure Socket Layer (SSL)] yang boleh dimohon melalui Pasukan GPKI MAMPU.
Setiap agensi akan dibekalkan dengan satu Sijil MyGPKI kepada seorang Pentadbir Agensi. Hanya Username pentadbir agensi ini boleh memohon Langganan Data melalui MyGDX.
Setiap URL web servis yang diberikan akan disertakan oleh Auth Cert & Auth Key yang diberikan khusus pada IP server semasa permohonan data. Auth Cert & Auth Key tersebut tidak boleh digunakan pada IP server yang lain. Agensi perlu memohon semula jika ingin menggunakan web servis yang sama pada IP server berbeza.

Hubungi KamiPasukan MyGDX

UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN
PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

  Blok B, No. 3200,

Bangunan MKN – Embassy Techzone,

Jalan Teknokrat 2,

63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan

E-mel: mygdx.support@mampu.gov.my

Hakcipta Terpelihara MyGDX © 2017 - 2022